Board of Directors

Ted Tu
Yi-Hui Lin
Chi-Ying Huang, Ph.D.
Rui-Wen Wu
Jin-Rong Lin
Sonny Wang
Chih-Li Wang
Yu-Ching Su